Ulubione

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Agencja handlowa Żużu Dorota Żukiewicz
ul. Kęcka 40
43-340 Kozy
E-mail: info@zuzu.com.pl

Ja …………………………………………………………………………
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących to-warów: ……………………………………

Data zawarcia umowy/dostawy: …………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko/Nazwa: …………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………

Podpis*: …………………………………………………………………………
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: ……………………………………

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

Agencja handlowa Żużu Dorota Żukiewicz
ul. Kęcka 40
43-340 Kozy
E-mail: Info@zuzu.com.pl

Ja …………………………………………………………………………
niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących towarach: …………………………………………………………………………
Data wykrycia wady: …………………………………………………………………………
Szczegółowy opis wykrytych wad: …………………………………………………………………………
Data zawarcia umowy/dostawy: …………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko Klienta: …………………………………………………………………………
Adres Klient: …………………………………………………………………………
Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.
*niepotrzebne skreślić
Wartość obniżenia ceny według żądania Klienta …………………………………………………………………………
Informacje dodatkowe: …………………………………………………………………………

Podpis Klienta**: …………………………………………………………………………
**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: ……………………………………

Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/